RF- בדיקות קרינה מרשת הסלולר 

קרינה הנובעת משידור רדיו נמדדת בתדרים של 100 קילו הרץ עד 300 גיגה הרץ, החשש הוא השפעה טרמית אשר גורמת להתחממות רקמות רקות כגון . 

קרינה זו היא קרינה בלתי מייננת ועלולה לפגוע בעיקר ברקמות רכות כגון מוח,עין, רקמת שד, חם ואשכים.

חשוב להדגיש כי עד כה טרם הוכח קשר קרינה בלתי מינננת ומחלות כגון סרטן , המחקרים בנושא זה עדיין מתקיימים ולכן המנשרד להגנת הסביבה בוחר לפעול על פי עיקרון הזהירות המונעת ולהקטין למינימום את רמות החשיפה של הציבור לקרינה זו .

מטרת הבדיקה היא למדוד את עוצמת הקרינה אשר מגרמת כתוצאה משיודר של אנטנות סלולאריות או כל אמצעי שידור אלחוטי אחר כגון : תקשורת אלחוטית, תחנות רדיו , נתבי תקשורת אלחוטי , אנטנת מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים ועוד.

הבדיקה מבוצעת במקומות מאוכלסים כגון  בתי מגורים, משרדיםף מפעלים , בתי ספר וגני ילדים .

על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת 2006 , בדיקה זו תבוצע אך ורק על ידי בודק מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה , הסמכה זו מבטיחה את איכות הבודק ושימוש במכשיר איכותי ומכוייל . לכן עם תחילת הבדיקה יש לדרוש מהבודק שיציג תעודה זו , עד חשוב להדגיש כי בודק שאינו הוסמך לא יוכל לתת עדות בבית משפט במידת הצורך והבדיקה שלו אינה קבילה בבית משפט.

יש לכם אנטנות סלולריות בקרבת מקום ? חוששים לבריאות ילדיכם ? הזמינו בדיקה עוד היום.