ELF בדיקות קרינה מרשת החשמל
 

קרינה מרשת החשמל כשמה כן היא , קרינה הנובעת ממקורות חשמל הפועלים בתחום התדרים  הנמוכים מאוד : 1-1000 הרץ, מקורות החשמל העיקריים אשר גורמים למרבית  הקרינה

הינם : קווי מתח  גבוה, עמודי חשמל, שנאים ארונות חשמל ומכשירי חשמל ביתיים. 

מחקרים שנערכו בחרו להגדיר את השפעת הקרינה האלקטרומגנטית כבעלת סיכוי אפשרי לגרימת סרטן אך עד כה לא הוכח כי היא אכן מסרטנת, תחום זה עדיין משמש כנושא מרכזי במכוני מחקר רבים ולכן עד שלא ניתן יהיה לאמוד את מידת השפעתו על פי עיקרון הזהירות המונעת ולשאוף להקטין את רמת החשיפה למינימום הניתן.

חשיפה למקורות חשמל כגון ארונות חשמל גדולים בעיקר במבני תעשיה גדולים אשר בהם קיים עומס רב עלולים להיות מסוכנים לבריאות, לכן חשוב לבצע בדיקות באזורים אלו בעיקר במקומות בהן ישנה קרבה לבני אדם.

ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי אשר עולה על 4 מיליגאוס בממוצע שנתי הינו גורם אפשרי לסרטן(“מסרטן אפשרי“).

המשרד להגנת הסביבה הוציא עקב כך המלמות לציבור לחשיפה לאורך זמן לשדה מגנטי של 2-4 מיליגאוס , המטרה היא לשאוף וליישם החלטות אלו ויש לנקוט באמצאי הזהירות המתאימים.

עוד קבע הארגון כי רמת החשיפה הרגעית המירבית המותרת  לשדה מגנטי משתנה בתדר 50 הרץ הינה 1000 מיליגאוס.

בתחום תדר רשת החשמל עיקר ההשפעה היא מהשדה המגנטי , שדות אשר נטצרי ממתקני חשמל עלולים לייצר זרמים בגוף האדם , זרמים אלו משפיעים על מערכת העצבים , השפעה זו נגרמת בדרך כלל משדות אשר עוצמתם עולה על 10000 מיליגאוס.

החברה מבצעת בדיקות בבתים פרטיים, משרדים , חברות , מוסדות חינוך, גני ילדים ורכבים .

על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת 2006 , בדיקה זו תבוצע אך ורק על ידי בודק מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה , הסמכה זו מבטיחה את איכות הבודק ושימוש במכשיר איכותי ומכוייל . לכן עם תחילת הבדיקה יש לדרוש מהבודק שיציג תעודה זו , עד חשוב להדגיש כי בודק שאינו הוסמך לא יוכל לתת עדות בבית משפט במידת הצורך והבדיקה שלו אינה קבילה בבית משפט.

יש בקרבת מגוריכם מתקני חשמל  ? חוששים לבריאות ילדיכם ? הזמינו בדיקה עוד היום.